แบบฟอร์ม สมัครเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา


มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

     กรุณาระบุสถานที่เรียน
     กรุณาเลือกสาขาวิชา

  ประวัติส่วนตัว
ชื่อ : นามสกุล :
Name : Surname :
คำนำหน้าชื่อ : วัน/เดือน/ ปีเกิด :

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ :

หมู่บ้าน :

ซอย / ตรอก :

ถนน :

ตำบล/แขวง :

อำเภอ/เขต :

จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

โทรศัพท์บ้าน :

โทรศัพท์มือถือ :

อีเมลล์ : ประวัติการศึกษา
1. โปรดระบุโดยเริ่มจากปริญญาสุดท้ายที่ได้รับจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา

ชื่อสถาบันศึกษา

สาขาหรือวิชาเอก

ชื่อปริญญา

คะแนน

 

 

 

 

 


2. หลักสูตรฝึกอบรมระดับผู้บริหารที่ท่านเคยเข้ารับการอบรม

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5 ประวัติการทำงาน

1. ประวัติการรับราชการหรือการทำงานโดยสรุป

:

 

 

อาชีพปัจจุบัน :

 

ตำแหน่ง :

 

ระดับ :

 

ขั้นเงินเดือน :

  บาท

2. ระยะเวลาในการทำงาน  ปี

สถานที่ทำงาน :

 

เลขที่ :

 

ถนน :

 

ตำบล/แขวง :

 

อำเภอ/เขต :

 

จังหวัด :

 

รหัสไปรษณีย์ :

 

โทรศัพท์(ที่ทำงาน) :

 

(กรม/กอง/แผนก/งาน) การรับรอง
บุคคลที่สามารถให้การรับรองเกี่ยวกับตัวท่านโปรดระบุ 3 ท่าน

1. ชื่อ :

 

 ตำแหน่ง :

 

 ที่ทำงาน :

 

 โทร. :

 

2. ชื่อ :

 

 ตำแหน่ง :

 

 ที่ทำงาน :

 

 โทร. :

 

3. ชื่อ :

 

 ตำแหน่ง :

 

 ที่ทำงาน :

 

 โทร. :

  การประเมินตัวเองและความคาดหวัง

1. ผลงานที่ท่านประสบความสำเร็จในการทำงานมากที่สุด คืออะไร

      

2. สาเหตุที่ท่านสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

      

3. เป้าหมายในอนาคตที่ท่านต้องการทำหลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้แล้ว

      

ข้าพเจ้าขอร้บรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

 

              * คำแนะนำ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ